top of page

เลื่อนลง  

6.30 ม.

2.55 ม.

5.10 ม.

1.75 ม.

48 ซม.

ท้องแข็ง พื้น 2 ชั้น

2,500 กก.

4 ที่นั่งกลางลำเรือ, 8 ที่นั่งข้างลูกบวบ

115 แรงม้า

150 แรงม้า

L (20")

5

1,300 g/qm หนา 1,100 dtex

440 กก. 

ลักษณะเรือ:

ความยาวทั้งหมดเมื่อสูบลมเข้าเต็มที่:
ความกว้างทั้งหมดเมื่อสูบลมเข้าเต็มที่:
ความยาวภายในตัวเรือ:
ความกว้างภายในตัวเรือ:
เส้นผ่านศูนย์กลางช่องพองลม:
พื้นเรือ:
น้ำหนักบรรทุก:
จำนวนผู้โดยสาร:

เครื่องยนต์ต่ำสุด:

เครื่องยนต์สูงสุด:

ท่อนหาง:

จำนวนช่องพองลม:
ผ้าใบทำจาก Neoprene/Hypalon coating:

น้ำหนักเรือ:

หมายเหตุ: ไม่รวมผ้าคลุม คอนโซลและหลังคา

bottom of page