top of page

เลื่อนลง

4.90 ม.

1.95 ม.

3.70 ม.

1.05 ม.

46 ซม.

ท้องแข็ง พื้น 2 ชั้น

1,200 กก.

12 คน

15 แรงม้า 

40 แรงม้า 

L (20")

5

1,300 g/qm หนา 1,100 dtex

230 กก.

ลักษณะเรือ:

ความยาวทั้งหมดเมื่อสูบลมเข้าเต็มที่:
ความกว้างทั้งหมดเมื่อสูบลมเข้าเต็มที่:
ความยาวภายในตัวเรือ:
ความกว้างภายในตัวเรือ:
เส้นผ่านศูนย์กลางช่องพองลม:
พื้นเรือ:
น้ำหนักบรรทุก:
จำนวนผู้โดยสาร:

เครื่องยนต์ต่ำสุด:

เครื่องยนต์สูงสุด:

ท่อนหาง:

จำนวนช่องพองลม:
ผ้าใบทำจาก Neoprene/Hypalon coating:

น้ำหนักเรือ:

หมายเหตุ: ไม่รวมผ้าคลุม 

bottom of page