top of page

เลื่อนลง
     

ลักษณะเรือ:

ความยาวทั้งหมดเมื่อสูบลมเข้าเต็มที่:
ความกว้างทั้งหมดเมื่อสูบลมเข้าเต็มที่:
ความยาวภายในตัวเรือ:
ความกว้างภายในตัวเรือ:
เส้นผ่านศูนย์กลางช่องพองลม:
พื้นเรือ:
น้ำหนักบรรทุก:
จำนวนผู้โดยสาร:

เครื่องยนต์ต่ำสุด:

เครื่องยนต์สูงสุด:

ท่อนหาง:

จำนวนช่องพองลม:
ผ้าใบทำจาก Neoprene/Hypalon coating:

น้ำหนักเรือ:

หมายเหตุ: ไม่รวมผ้าคลุม 

 

4.70 ม.

2.00 ม.

3.45 ม.

0.47 ม.

46 ซม.

ท้องแข็ง พื้น 2 ชั้น

1,200 กก.

8 คน

25 แรงม้า

60 แรงม้า

L (20")

4

1,300 g/qm หนา 1,100 dtex

250 กก.

Remark: The dinghy is shown with an optional console with accessory and cover

bottom of page