top of page

เลื่อนลง
    

 

3.60 ม.

1.62 ม.

2.60 ม.

0.77 ม.

44 ซม.

ท้องแข็ง พื้น 2 ชั้น

850 กก.

8 คน

30 แรงม้า

40 แรงม้า

L (20")

3

1,300 g/qm หนา 1,100 dtex

82 กก.

ลักษณะเรือ:

ความยาวทั้งหมดเมื่อสูบลมเข้าเต็มที่:
ความกว้างทั้งหมดเมื่อสูบลมเข้าเต็มที่:
ความยาวภายในตัวเรือ:
ความกว้างภายในตัวเรือ:
เส้นผ่านศูนย์กลางช่องพองลม:
พื้นเรือ:
น้ำหนักบรรทุก:
จำนวนผู้โดยสาร:

เครื่องยนต์ต่ำสุด:

เครื่องยนต์สูงสุด:

ท่อนหาง:

จำนวนช่องพองลม:
ผ้าใบทำจาก Neoprene/Hypalon coating:

น้ำหนักเรือ:

หมายเหตุ: ไม่รวมผ้าคลุม และคอนโซล

bottom of page