top of page

เลื่อนลง

3.50 ม.

1.55 ม.

2.50 ม.

0.73 ม.

42 ซม.

ท้องแข็ง พื้น 2 ชั้น

650 กก.

7 คน

5 แรงม้า

25 แรงม้า

S (15")

3

1,300 g/qm หนา 1,100 dtex

75 กก.

ลักษณะเรือ:

ความยาวทั้งหมดเมื่อสูบลมเข้าเต็มที่:
ความกว้างทั้งหมดเมื่อสูบลมเข้าเต็มที่:
ความยาวภายในตัวเรือ:
ความกว้างภายในตัวเรือ:
เส้นผ่านศูนย์กลางช่องพองลม:
พื้นเรือ:
น้ำหนักบรรทุก:
จำนวนผู้โดยสาร:

เครื่องยนต์ต่ำสุด:

เครื่องยนต์สูงสุด:

ท่อนหาง:

จำนวนช่องพองลม:
ผ้าใบทำจาก Neoprene/Hypalon coating:

น้ำหนักเรือ:

หมายเหตุ: ไม่รวมผ้าคลุม 

bottom of page