top of page

เลื่อนลง
     

ลักษณะเรือ:

ความยาวทั้งหมดเมื่อสูบลมเข้าเต็มที่:
ความกว้างทั้งหมดเมื่อสูบลมเข้าเต็มที่:
ความยาวภายในตัวเรือ:
ความกว้างภายในตัวเรือ:
เส้นผ่านศูนย์กลางช่องพองลม:
พื้นเรือ:
น้ำหนักบรรทุก:
จำนวนผู้โดยสาร:

เครื่องยนต์ต่ำสุด:

เครื่องยนต์สูงสุด:

ท่อนหาง:

จำนวนช่องพองลม:
ผ้าใบทำจาก
Neoprene/Hypalon coating:

น้ำหนักเรือ:

หมายเหตุ: ไม่รวมผ้าคลุม 

3.10 ม.

1.55 ม.

2.10 ม.

0.73 ม.

39 ซม.

ท้องแข็ง พื้นชั้นเดียว

500 กก.

5 คน

3  แรงม้า

15  แรงม้า

S (15")

3

1,300 g/qm หนา 1,100 dtex

58  กก.

bottom of page