top of page

เลื่อนลง

ลักษณะเรือ:

ความยาวทั้งหมดเมื่อสูบลมเข้าเต็มที่:
ความกว้างทั้งหมดเมื่อสูบลมเข้าเต็มที่:
ความยาวภายในตัวเรือ:
ความกว้างภายในตัวเรือ:
เส้นผ่านศูนย์กลางช่องพองลม:
พื้นเรือ:
น้ำหนักบรรทุก:
จำนวนผู้โดยสาร:

เครื่องยนต์ต่ำสุด:

เครื่องยนต์สูงสุด:

ท่อนหาง:

จำนวนช่องพองลม:
ผ้าใบทำจาก Neoprene/Hypalon coating:

น้ำหนักเรือ:

หมายเหตุ: ไม่รวมผ้าคลุม 

2.90 ม.

1.37 ม.

2.07 ม.

0.62 ม.

39 ซม.

ท้องแข็ง พื้นชั้นเดียว

450 กก.

5 คน

2.5 แรงม้า

15 แรงม้า

S (15")

3

1,300g/qm หนา 1,100 dtex

41 กก.

คลิกที่ภาพเพื่อชม GALLERY

bottom of page