top of page

เลื่อนลง
     

ลักษณะเรือ:

ความยาวทั้งหมดเมื่อสูบลมเข้าเต็มที่:
ความกว้างทั้งหมดเมื่อสูบลมเข้าเต็มที่:
ความยาวภายในตัวเรือ:
ความกว้างภายในตัวเรือ:
เส้นผ่านศูนย์กลางช่องพองลม:
พื้นเรือ:
น้ำหนักบรรทุก:
จำนวนผู้โดยสาร:

เครื่องยนต์ต่ำสุด:

เครื่องยนต์สูงสุด:

ท่อนหาง:

จำนวนช่องพองลม:
ผ้าใบทำจาก Neoprene/

Hypalon coating:

น้ำหนักเรือ:

หมายเหตุ: ไม่รวมผ้าคลุม 

2.70 ม.
1.37 ม.
1.87 ม.
0.60 ม.
0.38 ม.
ท้องแข็ง พื้นชั้นเดียว
400 กก.
4 คน

2.5 แรงม้า

6 แรงม้า

(15")

3

1,300 g/qm หนา 1,100 dtex

35 กก.

คลิกที่ภาพเพื่อชม GALLERY

bottom of page